Vår-kick-off

8/1

Läsårets andra länsstudiedag är digital och hjälper oss att ta ett gemensamt avstamp inför vårens olika pågående och nya projekt. 150 lärare, pedagoger, ledare och administrativ personal från länets nio kulturskolor mötas i sina respektive ämnesnätverk, workshopar och inspireras av riktigt bra föreläsare i vikta frågor som berör oss alla som jobbar för barn och ungas lika rätt till kultur.

Program 8 januari 9-16:
9.00 Kella och Madelene hälsar alla välkomna.

9.15 Regionalt ämnesnätverk.
Tid för gruppen att arbeta med och utveckla pågående projekt.

10.00 Paus

10.15 Regionalt ämnesnätverk.
Fortsatt arbete i ämnesnätverk.

12.00 Lunch

13.00 Workshop.
Hela ämnesnätverket eller enskilda medarbetare väljer att delta i någon av fem olika valbara workshops/seminarier eller har också möjlighet att skapa en egen.

a) Bilda en förening i RUM.
b) Musicera tillsammans på nätet i realtid med Jamulus.
c) Erbjuda våra elever utbildning i arrangörsskap i samarbete med ABF
d) Metodik, kommunikation och läromiljö för en bra undervisning i orkestrar, körer och annan gruppundervisning inom musik.
e) Egen workshop anordnad av ämnesnätverket.
f) Nå nya elever genom samverkan med en idrottsförening (OBS! Denna workshop genomförs 13 eller 14 januari kl 10-12)

14.15 Paus

14.30 Två valbara föreläsningar, inkl frågestund
a) Adriana Di Lorenzo Tillborg. En inkluderande kulturskola – för alla funktionsvariationer.
b) Sylvia Carlsdotter. Om barnkonventionen och rätten att delta i kulturell verksamhet.

15.45 Avslutning.
Vi utvärderar och sammanfattar dagen.


En inkluderande kulturskola – för alla funktionsvariationer.
En föreläsning med fokus på inkludering av barn och unga med normbrytande funktionalitet.

Adriana Di Lorenzo Tillborg är doktorand och lärare vid Malmö Musikhögskola. I hennes avhandling finns olika röster från kulturskoleledare och deras tankar kring att driva en verksamhet, jobba med policyprocesser och verka för inkludering – utan nationella styrdokument som stöd. Hennes avhandling och undersökning fyller ut kunskapsluckor i en tid då kulturskolans uppdrag står under omprövningar.


Barnens bästa och kulturskolans uppdrag
En föreläsning kring barns rättigheter utifrån barnkonventionen och hur man implementerar dessa rättigheter i sin verksamhet.

Sylvia Carlsdotter är barnrättsstrateg samt chef på Kulturpedagogiska enheten/Kulturskolan i Simrishamn där konkret barnrättsarbete förankrats under lång tid. Här ger hon en introduktion kring Barnkonventionen och artikel 31 med koppling till Kulturskolemanifestet. Med olika perspektiv på barnens bästa och kulturskolans uppdrag, nyanserar hon begreppet elevinflytande. Hon beskriver Shiers delaktighetsstege och pratar om ”heliga kor” och ”vuxengissningar”. En inspirerande föreläsning för att höja kompetensen inom barns rättigheter, förflytta perspektiv och så frön för vidare utvecklingsarbete.

Anmälan

Inbjudan med anmälningslänk skickas som e-post till alla deltagare. Har du inte fått någon? Kontakta din kulturskoleledare!

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Logga in